แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระนางมารีย์จึงมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์
    พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้า พระนางทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเป็นหรือสามารถเป็นได้ในโลกนี้ และความใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์นี้มิได้สิ้นสุดที่สวรรค์ พระนางมารีย์ทรงเป็นราชินีแห่งสวรรค์ และพระนานงทรงอยู่ใกล้ชิดเราในความเป็นมารดา (972)

    เพราะพระนางทรงมอบตัวของพระนางทั้งร่างกายและวิญญาณแด่พระเจ้า แม้ในภาระที่เสี่ยงภัยอันตราย พระนางมารีย์ได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ ผู้ดำเนินชีวิตและมีความเชื่อแบบเดียวกับพระนางมารีย์ก็จะได้ไปสวรรค์ -> 80-85

การได้รับยกขึ้นสวรรค์ของพระนางมารีย์ “เราได้รับมอบธรรมล้ำลึกนี้เพื่อ...แสงสว่างของพระเจ้าจะได้ส่องลงมาสู่ความตายของเรา” Romano GUARDINI (1885-1968)
“พระเจ้ามิได้ทรงประทานแม่บ้านแก่มนุษยชาติ แต่ทรงประทานพระมารดาให้” บุญราศี Adolf KOLPING (1813-1865 ผู้เผยแพร่ศาสนาแก่บรรดากรรมกรและช่างฝีมือ)