แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงปรารถนาให้มีคริสตชนที่เจริญชีวิตในความยากจน ความบริสุทธิ์ และความนอบน้อมเชื่อฟัง
    พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์ทรงปรารถนาความรักจากเราด้วย รูปแบบหนึ่งของการยอมจำนนด้วยความรักต่อพระเจ้า คือ การดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้าผู้ยากจน บริสุทธิ์ และนอบน้อมเชื่อฟัง    ผู้ดำเนินชีวิตเช่นนี้ย่อมมีความคิด จิตใจ และมือที่เป็นอิสระเพื่อพระเจ้าและเพื่อเพื่อนมนุษย์ (914-933, 944-945)

    ในทุกยุคทุกสมัย มีคริสตชนที่ยอมมอบตนเองแด่พระเยซูเจ้าอย่างสิ้นเชิง เพราะ “เห็นแก่อาณาจักรสวรรค์” (มธ 19 : 12) พวกเขายอมสละทุกสิ่งเพื่อพระเจ้า รวมทั้งความสามารถพิเศษต่างๆ การกระทำตามใจตนเองและความรักในการแต่งงาน การดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของพระวรสารในความยากจน ความบริสุทธิ์ และความนอบน้อมเชื่อฟัง แสดงให้คริสตชนเห็นว่าโลกนี้มิใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง การได้พบกับเจ้าบ่าวผู้ทรงเป็นพระเจ้า “เฉพาะพระพักตร์” เท่านั้น ที่ทำให้บุคคลนั้นมีความสุขที่สุด

“ผู้ใดฟังท่าน ผู้นั้นฟังเรา ผู้ใดสบประมาทท่าน ผู้นั้นสบประมาทเรา ผู้ที่สบประมาทเราก็สบประมาทผู้ที่ทรงส่งเรามา” (ลก 10 : 16)
คำแนะนำตามพระวรสาร (Evangelical Counsels) ความยากจน ความบริสุทธิ์ และความนอบน้อมเชื่อฟัง เป็นคำแนะนำที่พระวรสารให้ไว้เพื่อเลียนแบบอย่างของพระเยซูเจ้า
“พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู ตรัสกับเขาว่า “ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งมอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้ว จงติดตามเรามาเถิด” (มก 10 : 21)
“หลังจากที่ข้าพเจ้าตระหนักว่ามีพระเจ้าจริง จึงเป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้าที่จะไม่ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์เท่านั้น” บุญราศี Charles de FOUCAULD Z1858-1916 ฤาษีในทะเลทรายซาฮารา