แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

งานของพระสังฆราชคืออะไร
    พระสังฆราชมีหน้าที่รับผิดชอบพระศาสนจักรท้องถิ่นที่ท่านได้รับมอบหมาย และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อพระศาสนจักรทั้งมวล ท่านปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของท่าน ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชองค์อื่นๆ เพื่อประโยชน์ของพระศาสนจักร ภายใต้การนำของสมเด็จพระสันตะปาปา (886-887, 893-896, 938-939)

    สิ่งแรกที่พระสังฆราชต้องเป็นคือ อัครสาวก ประจักษ์พยานที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเรียกท่านให้ติดตามพระองค์และส่งท่านออกไป ดังนั้น ท่านจึงนำพระคริสตเจ้าไปให้มนุษยชาติ และนำมนุษยชาติไปหาพระคริสตเจ้าโดยการเทศน์สอน การประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และการปกครองดูแลพระศาสนจักรในฐานะผู้สืบตำแหน่งจากบรรดาอัครสาวก พระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่ศาสนบริกรของท่าน ด้วยคุณธรรมของอำนาจอัครสาวกที่ท่านมี ท่านมิใช่ผู้แทนหรือเป็นเหมือนผู้ช่วยสมเด็จพระสันตะปาปา อย่างไรก็ตาม ท่านปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับและภายใต้สมเด็จพระสันตะปาปา