แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมจึงเรียกว่าพระศาสนจักรคาทอลิก (สากล)
    “คาทอลิก” (ภาษากรีก kat’ holon) หมายถึง เกี่ยวข้องกันทุกด้าน -> พระศาสนจักรเป็นคาทอลิกเพราะพระคริสตเจ้าทรงเรียกพระศาสนจักรให้ยืนยันความเชื่อทุกประการ ให้ปกปักรักษา->ศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ ให้บริการศีลศักดิ์สิทธิ์และให้ประกาศข่าวดีแก่ทุกคน และพระองค์ทรงส่งพระศาสนจักรไปสู่ทุกชาติทุกภาษา (830-831, 849-856)