แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราต้องทำอย่างไรเพื่อเอกภาพของบรรดาคริสตชน
    เราต้องเชื่อฟังพระคริสตเจ้า ทั้งด้วยวาจาและกิจการ ผู้ทรงแสดงพระประสงค์ของพระองค์ว่า “เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน” (ยน 17 : 21) (820-822)
    เอกภาพของคริสตชนเป็นหน้าที่ของคริสตชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุ เอกภาพเป็นความห่วงใยที่สำคัญที่สุดของพระเยซูเจ้า

พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดาว่า “เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน...โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา” (ยน 17 : 21) ความแตกแยกเป็นเหมือนบาดแผลบนพระวรกายของพระคริสตเจ้า ทำให้เจ็บปวดและกลัดหนอง     การแตกแยกนำไปสู่ความเป็นศัตรูกัน บั่นทอนความเชื่อและความน่าเชื่อถือของคริสตชน การเอาชนะอุปสรรคในเรื่องความแตกแยกนี้เรียกร้องการกลับใจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง และต้องมีความรู้ในเรื่องข้อวามเชื่อของตนด้วยการเสวนากับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิษฐานภาวนาร่วมกัน และความร่วมมือระหว่างคริสตชนในการรับใช้มนุษยชาติ ส่วนผู้มีอำนาจหน้าที่ในพระศาสนจักรต้องไม่ปล่อยให้การเสวนาด้านเทววิทยาต้องถูกขัดขวาง

การฟื้นฟูเอกภาพของคริสตชน (Ecumenism) (ภาษากรีก oikumene ผู้อาศัยอยู่ในโลก) การพยายามให้คริสตชนที่แตกแยกกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน