แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คริสตชนทีมิใช่คาทอลิกเป็นพี่น้องชายหญิงของเราหรือไม่
    ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปอยู่ในพระศาสนจักรของพระเยซูคริสตเจ้า ด้วยเหตุนี้บรรดาคริสตชนที่แยกตัวออกจากพระศาสนจักรคาทอลิกจึงยังคงได้รับการแยกอย่างชอบธรรมว่า คริสตชน และดังนั้นจึงเป็นพี่น้องชายหญิงของเรา (817-819)

    การแตกแยกในพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้าเกิดขึ้นจากการบิดเบือนคำสอนของพระคริสตเจ้า ความผิดพลาดของมนุษย์ และการขาดความตั้งใจที่จะคืนดีกัน ซึ่งมักเกิดจากผู้แทนทั้งสองฝ่าย    คริสตชนปัจจุบันไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดจากการแตกแยกกันในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร พระจิตเจ้ายังคงทำงานเพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษยชาติในพระศาสนจักร และชุมชนของศาสนจักรต่างๆ ซึ่งแยกออกจากพระศาสนจักรคาทอลิกนั้น พระพรต่างๆ ยังคงอยู่เสมอ เช่น พระคัมภีร์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ ความหวัง ความรัก และพระพรพิเศษอื่นๆ ซึ่งมาจากพระคริสตเจ้า ที่ใดซึ่งพระจิตของพระคริสตเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นย่อมมีแรงขับเคลื่อนภายในนำไปสู่ “การรวมตัวกันใหม่” เพราะสิ่งใดก็ตามที่มีต้นกำเนิดเดียวกัน ย่อมปรารถนาการเติบโตไปด้วยกัน

พระศาสนจักรและชุมชนคริสตจักร (Churches and Ecclesial Communities) ชุมชนคริสตชนจำนวนมากในโลกนี้ เรียกตนเองว่าเป็น “ศาสนจักร” ตามความเข้าใจคาทอลิก เฉพาะผู้เก็บรักษาศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้าไว้อย่างครบถ้วนเท่านั้นที่ยังคงเป็น “พระศาสนจักร”     สิ่งนี้เป็นความจริงโดยเฉพาะสำหรับพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ และพระศาสนจักรตะวันอก ส่วนชุมชนคริสตจักร (Ecclesial Communities) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปของโปรเตสแตนท์นั้น มิได้เก็บรักษาศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ไว้ทั้งหมด