แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมจึงมีพระศาสนจักรหนึ่งเดียว
    การที่พระคริสตเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวทำให้มีร่างกายของพระคริสตเจ้าเพียงร่างกายเดียว มีเจ้าสาวของพระคริสตเจ้าเพียงคนเดียว ด้วยเหตุนี้จึงมีพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าเพียงหนึ่งเดียว    พระองค์ทรงเป็นศีรษะ พระศาสนจักรเป็นร่างกาย การรวมกันเช่นนี้กลายเป็น “พระคริสตเจ้าหนึ่งเดียว” (นักบุญออกัสติน) เป็นร่างกายที่ประกอบด้วยสมาชิกมากมาย แต่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระศาสนจักรประกอบด้วยพระศาสนจักรท้องถิ่นมากมาย (สังฆมณฑล) ที่รวมกันเป็นพระคริสตเจ้าหนึ่งเดียว (811-816, 866, 870)

    พระเยซูเจ้าทรงตั้งพระศาสนจักรโดยการแต่งตั้งบรรดาอัครสาวก     การแต่งตั้งนี้ค้ำจุนพระศาสนจักรให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน ความเชื่อของบรรดาอัครสาวกได้รับการสืบทอดต่อกันมา จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ภายใต้การนำของสมเด็จพระสันตะปาปา (Petrine ministry) “ซึ่งเป็นประมุขในความรักเมตตา” (นักบุญอิกญาซีโอแห่งอันติโอก) ->ศีลศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงมอบแก่คณะอัครสาวกนั้น ยังคงดำเนินต่อไปด้วยพลังอำนาจเมื่อเริ่มแรก

“มีกายเดียวและพระจิตเดียวดังที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการเดียว มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อหนึ่งเดียว ศีลล้างบาปหนึ่งเดียว พระเจ้าหนึ่งเดียวผู้ทรงเป็นพระบิดาของทุกคน พระองค์ทรงอยู่เหนือทุกคน ทรงกระทำการผ่านทุกคนและสถิตอยู่ในทุกคน” (อฟ 4 : 4-6)
“สำหรับพระศาสนจักรนี้ (ชุมชนคริสตชนในกรุงโรม) ด้วยเหตุผลสูงส่งของการกำเนิดพระศาสนจักรทั้งมวล ซึ่งก็คือ บรรดาผู้มีความเชื่อทุกหนแห่งนั้นจำต้องมีความสอดคล้องกันเพระในพระศาสนจักรนี้ มีการสืบทอดธรรมประเพณีของบรรดาอัครสาวกไว้เสมอ” นักบุญอีเรเนอุสแห่งลีออง