แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ที่กล่าวว่าพระศาสนจักรคือ “พระวิหารของพระจิตเจ้า” หมายถึงอะไร
    ในโลกนี้ พระศาสนจักร คือ สถานที่ซึ่งพระจิตเจ้าทรงสถิตอยู่อย่างแท้จริง (797-801, 809)
    ประชาชนชาวอิสราเอลกราบไหว้นมัสการพระเจ้าในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม พระวิหรนี้ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว แต่ถูกแทนที่ด้วยโดยพระศาสนจักร ซึ่งไม่ถูกจำกัดเพียงแต่สถานที่ “ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มธ 18 : 20)

พระจิตของพระคริสตเจ้าทรงทำให้พระศาสนจักรมีชีวิตอยู่ พระองค์ทรงสถิตในพระวาจา ในพระคัมภีร์ และในเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ทีมีอยู่ใน->ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ     พระองค์ทรงแสดงความรักในหัวใจของผู้มีความเชื่อ และตรัสในคำภาวนาของพวกเขา พระองค์ทรงนำทางและหลั่งพระพรต่างๆ มายังพวกเขา ทั้งพระพรทั่วไปและพระพรพิเศษต่างๆ แม้ในปัจจุบัน ผู้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระจิตเจ้าอาจได้รับประสบการณ์อัศจรรย์ที่แท้จริงได้ -> 113-120, 203-205, 310-311)

“เราคือพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระองค์ตรัสไว้เช่นนี้ว่า “เราจะพำนักอยู่กับท่าน และจะดำเนินไปกับพวกเขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา” (2คร 6 : 16)
“คนส่วนใหญ่คิดไม่ออกว่าหากเขาเพียงมอบตนเองให้พระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดกับตัวเขา” นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา (1491-1556 ผู้ก่อตั้งคณะเยซูอิต)