แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราจึงต้องการให้มีพระศาสนจักร
    พระเจ้าทรงประสงค์ให้มีพระศาสนจักร เพราะพระองค์ต้องการไถ่กู้เรา ไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคน พระองค์ประสงค์ให้มนุษย์ชาติทั้งมวลเป็นประชากรของพระองค์ (758-781, 802-804)

   ไม่มีผู้ใดเข้าสู่สวรรค์ได้โดยลำพัง คนที่คิดถึงแต่ตัวเอง และช่วยวิญญาณของตนให้รอดพ้นเท่านั้น ก็ดำเนินชีวิตไร้สังคม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน    พระเจ้ามิได้ทรงเห็นแก่ตัว ไม่เข้าสังคม ทรงอยู่โดดเดี่ยวหรือพอพระทัยแต่ในพระองค์เอง พระเจ้าพระตรีเอกภาพทรงเป็น “สังคม” ในพระองค์เอง ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นการแลกเปลี่ยนความรักนิรันดรต่อกันในรูปแบบเดียวกับพระเจ้า มนุษย์ได้รับเรียกให้มีความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน แบ่งปันและรักกัน เราต่างต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกัน

“พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า” (ปฐก 1 : 27)
“พระเจ้าตรัสถามกาอินว่า “อาแบลน้องชายท่านอยู่ที่ไหน” เขาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ทราบ ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องหรือ” (ปฐก 4 : 9)