แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระจิตเจ้าทรงทำอะไรในพระศาสนจักร
    พระจิตเจ้าทรงก่อตั้งพระศาสนจักร พระองค์ทรงกระตุ้น และทรงเตือนพระศาสนจักรในเรื่องพันธกิจ พระองค์ทรงเรียกบุคคลต่างๆ มารับใช้พระศาสนจักรและประทานพระพรอันจำเป็นแก่พวกเขา พระจิตเจ้าทรงนำเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระตรีเอกภาพ อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (733-741, 747)

    แม้ว่าในประวัติศาสตร์อันยาวนานของพระศาสนจักรนั้น หลายครั้งดูเหมือนว่า พระศาสนจักร “ถูกทอดทิ้งจากจิตดีทั้งปวง” แต่พระจิตเจ้ายังคงทำงานอยู่เสมอ แม้ในความผิดพลาดและความบกพร่องของมนุษย์ การที่พระศาสนจักรอยู่มาได้สองพันปี มีนักบุญจำนวนมากในทุกยุคสมัย และในทุกวัฒนธรรม ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ที่มองเห็นได้ถึงการประทับอยู่ของพระจิตเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้รักษาพระศาสนจักรทั้งมวลให้อยู่ในความจริง และทรงนำพระศาสนจักรไปสู่ความรู้เรื่องพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น พระจิตเจ้าทรงทำงานในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และทำให้พระคัมภีร์เป็นชีวิตสำหรับเราตราบจนทุกวันนี้ พระจิตเจ้ายังคงประทานพระพรแห่งพระหรรษทาน (พระพรพิเศษ) แก่ผู้ที่เปิดรับพระองค์อย่างเต็มใจ ->203-206

“เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกท่าน แต่บัดนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยน 16 : 12-13ก)
ความเข้าใจของเรามีข้อจำกัด ดังนั้น พันธกิจของพระจิตเจ้า คือ การนำพระศาสนจักรจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำไปสู่ความยิ่งใหญ่แห่งธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า” สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 (7 พฤษภาคม 2005)