แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกิดอะไรขึ้นในวันเปนเตกอสเต (สมโภชพระจิตเจ้า)
    ห้าสิบวันหลังการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระองค์ได้ทรงส่งพระจิตเจ้าจากสวรรค์มายังบรรดาศิษย์ ยุคสมัยของพระศาสนจักรจึงเริ่มต้นขึ้น (731-733)
    ในวันสมโภชพระจิตเจ้า พระจิตเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงบรรดาอัครสาวกที่หวาดกลัวให้กลายเป็นพยานที่กล้าหาญถึงพระคริสตเจ้า และในเวลาไม่นาน มีผู้รับศีลล้างบาปเป็นพันๆ คน จึงถือได้ว่าเป็นวันเกิดของพระศาสนจักร อัศจรรย์ในการพูดภาษาต่างๆ ใน->วันเปนเตกอสเต สมโภชพระจิตเจ้าแสดงให้เห็นว่า พระศาสนจักรนับตั้งแต่สมัยแรกเริ่มนั้นเป็นของประชาชาติทั้งมวล เป็นสากล (คำว่า คาทอลิก มาจากภาษากรีกว่า kat’holon แปลว่า เปิดรับทุกคน) และเป็นธรรมทูต พระศาสนจักรพูดกับมนุษย์ทุกคน เอาชนะอุปสรรคด้านภาษาและเผ่าพันธุ์ ทุกคนสามารถเข้าใจพระศาสนจักรได้ ทุกวันนี้ พระจิตเจ้าคือ “วิญญาณ” ของพระศาสนจักร เป็นหลักสำคัญของชีวิตพระศาสนจักร

วันเปนเตกอสเต  (Pentecost) (ภาษากรีก Pentecoste ห้าสิบวันหลังจากวันปัสกา) เดิมทีเป็นการฉลองของชาวอิสราเอลระลึกถึงการก่อตั้งพันธสัญญากับพระเจ้าบนภูเขาซีนาย จากเหตุการณ์เปนเตกอสเตในกรุงเยรูซาเล็ม จึงกลายมาเป็นวันฉลองพระจิตเจ้าสำหรับคริสตชน
“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด…แต่ละคนได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาของตน (กจ 2 : 4-6)