แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระจิตเจ้าทรงทำงานในพระนางมารีย์ พร้อมกับพระนาง และโดยทางพระนางอย่างไร
    พระนางมารีย์ตอบสนองและเปิดรับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง (ลก 1 : -38) ดังนั้น พระนางจึงกลายเป็น “พระมารดาของพระเจ้า” โดยการทำงานของพระจิตเจ้า ในฐานะพระมารดาของพระคริสตเจ้า พระนางจึงกลายเป็นมารดาของบรรดาคริสตชนและมารดาของมวลมนุษยชาติ (721-726)

    พระนางมารีย์เป็นผู้ทำให้พระจิตเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์เหนืออัศจรรย์ทั้งหลาย คือ พระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ เมื่อพระนางมารีย์ทรงตอบรับพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1 : 38) พระนางได้รับพละกำลังจากพระจิตเจ้าในการเป็นเพื่อนร่วมทางของพระเยซูเจ้า ทั้งในความทุกข์และความสุข จนถึงเชิงกางเขน ณ ที่นั่น พระเยซูเจ้าทรงมอบพระนางให้เป็นมารดาของเราทุกคน (ยน 19 : 25-27) -> 80-85, 479

“พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน” (ลก 1 : 35)