แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ที่กล่าวว่าพระจิตเจ้า “ตรัสโดยผ่านทางประกาศก” หมายความว่าอย่างไร
    ตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมแล้ว พระเจ้าทรงประทานพระจิตเจ้าแก่บรรดาชายหญิงเพื่อให้พวกเขาใช้เสียงเพื่อพระเจ้า พูดในนามของพระองค์ และเตรียมประชาชนรับเสด็จพระเมสสิยาห์ (683-688, 702-720)

    ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงแสวงหาบรรดาชายหญิงที่เต็มใจให้พระองค์ทรงใช้เขาไปปลอบโยน นำหน้า และตักเตือนประชากรของพระองค์พระจิตของพระเจ้าตรัสผ่านทางปากของประกาศกอิสยาห์ เยเรมีย์ เอเสเคียล และประกาศกอื่นๆ ยอห์น บัปติสต์ ซึ่งเป็นประกาศกคนสุดท้ายไม่เพียงทำนายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์เท่านั้น แต่ท่านยังได้พบพระองค์และประกาศว่าพระองค์คือผู้ปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากอำนาจของบาป

“พระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศหลายวาระและหลายวิธี ครั้งสมัยนี้เป็นวาระสุดท้ายพระองค์ตรัสกับเราโดยทางพระบุตร” (ฮบ 1 : 1-2)