แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ภายใต้ชื่อหรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงการปรากฏของพระจิตเจ้า
    พระจิตเจ้าเสด็จมาเหนือพระเยซูเจ้า ในรูปของนกพิราบ คริสตชนกลุ่มแรกมีประสบการณ์ถึงพระจิตเจ้าในรูปน้ำมันที่รักษาโรค น้ำทรงชีวิต พายุแรงกล้า หรือ เปลวไฟ พระเยซูคริสตเต่าเองตรัสเรียกพระจิตเตจ้าว่าเป็นผู้แนะนำ ผู้บรรเทา ผู้สั่งสอน และพระจิตแห่งความจริง    ในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ของพระศาสนจักรพระจิตเจ้าเสด็จลงมาโดยทางการปกมือและการเจิมด้วยน้ำมัน (691-693)

    หลังจากน้ำวินาศ สันติสุขที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้นในพันธสัญญาของพระองค์กับมนุษยชาติได้แสดงให้โนอาห์เห็นในรูปนกพิราบ คนต่างศาสนาในสมัยนั้นถือว่านกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของความรักด้วยเช่นกัน เพราะเหตุนี้ บรรดาคริสตชนในสมัยแรกจึงเข้าใจได้ทันทีว่าเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน ทำไมพระจิตเจ้าความรักของพระเจ้าในบุคคล จึงเสด็จลงมาในรูปนกพิราบ    ในปัจจุบันนกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า (เทียบ ปฐก 8 : 10-11)