แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ในการกลับคืนพระชนมชีพนั้น พระเยซูเจ้าทรงกลับมามีสภาพร่างกายแบบที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือไม่
    องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทรงอนุญาตให้บรรดาศิษย์จับต้องพระองค์ พระองค์ทรงรับประทานอาหารกับพวกเขา ทรงแสดงให้พวกเขาเห็นบาดแผลจากการถูกทรมาน    อย่างไรก็ตาม ร่างกายของพระองค์มิได้เป็นของโลกนี้อีกต่อไป แต่เป็นของพระอาณาจักรสวรรค์ของพระบิดา (645-646)

    พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ผู้ซึ่งได้รับบาดแผลจากการถูกตรึงบนไม้กางเขน ไม่ได้ถูกผูกมันด้วยเวลาและสถานที่ พระองค์เสด็จเข้ามาทั้งๆที่ประตูยังคงปิดอยู่ และทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์ในสถานที่ต่างๆ และในลักษณ์ที่พวกเขาไม่สามารถจำพระองค์ได้ในทันที    ดังนั้น การกลับคืนพระชนมฃีพของพระคริสตเจ้าจึงมิใช่การกลับมามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ตามปกติ แต่เป็นการเข้าสู่หนทางใหม่ของชีวิต “เรารู้ว่าพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วจะไม่สิ้นพระชนม์อีก ความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไป” (รม 6 : 9)