แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บนภูเขามะกอก ในคืนก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกถึงความกลัวตายจริงๆ หรือ
    เนื่องจากพระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์แท้ พระองค์ทรงรู้สึกถึงความกลัวตายจริงๆ เมื่ออยู่บนภูเขามะกอก (612)

    ด้วยพละกำลังแบบมนุษย์เช่นเดียวกับเรา พระเยซูเจ้าทรงต้องต่อสู้กับความกลัวตาย เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระบิดา คือ ถวายชีวิตของพระองค์เพื่อชีวิตของโลก ในชั่วโมงอันมืดมนที่สุด พระองค์ทรงถูกทุกคนทอดทิ้ง แม้แต่เพื่อนๆ ของพระองค์ พระองค์ทรงต่อสู้และที่สุดทรงตัดสินพระทัยที่จะตอบรับ ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าข้าพเจ้าต้องดื่มจากถ้วยนี้โดยหลีกเลี่ยงมิได้แล้ว ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” (มธ 26 : 42) ->476

การรับทรมาน (Passion) (ภาษาลาติน passio ความป่วยไข้ ความทุกข์ทรมาน) หมายถึง พระทรมานของพระคริสตเจ้า