แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกิดอะไรขึ้น ในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย
    ในตอบค่ำ ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าของบรรดาอัครสาวก พระองค์ทรงตั้งศีลมหาสนิทและก่อตั้งสังฆภาพแห่งพันธสัญญาใหม่ (610-611)
    พระเยซูเจ้าทรงแสดงถึงความรักแท้ของพระองค์ใน 3 ลักษณะ คือ พระองค์ทรงล้างเท้าของบรรดาศิษย์และแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราในฐานะผู้รับใช้ (เทียบ ลก 22 : 27)พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายล่วงหน้าถึงพระทรมานแห่งการไถ่กู้ ด้วยการตรัสถ้อยคำเหล่านี้เหนือของถวาย คือ ปังและเหล้าองุ่น “นี่เป็นกายของเราที่ถูกมอบเพื่อท่านทั้งหลาย” (ลก 22 : 19)    โดยวิธีนี้ พระองค์ทรงตั้งศีลมหาสนิท และเมื่อพระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาอัครสาวก “จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” (1คร 11  24ข) พระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นสงฆ์แห่งพันธสัญญาใหม่ -> 208-223

“ในความหมายหนึ่ง เราสามารกล่าวได้ว่าเหตุการณ์อาหารค่ำมื้อสุดท้าย เป็นรากฐานสำคัญของพระศาสนจักร เพราะพระองค์ทรงมอบพระองค์เอง และทรงสร้างชุมชนใหม่ขึ้น เป็นชุมชนที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์” สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 (15 มีนาคม 2006)