แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเยซูเจ้าทรงสัญญาถึง “พระอาณาจักรของพระเจ้า” กับผู้ใด
    พระประสงค์ของพระเจ้า “ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นและรู้ความจริงที่สมบูรณ์” (1ทธ 2 : 4) “พระอาณาจักรของพระเจ้า” เริ่มต้นในผู้ที่ยอมให้ความรักของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงพวกเขา จากประสบการณ์ของพระเยซูเจ้า บุคคลเหล่านั้น คือ ผู้ยากจนและคนต่ำต้อย (541-546, 567)

    แม้ผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรก็หลงใหลในพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นความรักที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคมเป็นพวกแรก ในบทเทศน์บนภูเขา ผู้ยากจนและผู้เศร้าโศก เหยื่อของการกดขี่ข่มเหงและความรุนแรง ทุกคนที่แสวงหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ ทุกคนที่แสวงหาความเมตตา ความยุติธรรมและสันติสุขของพระองค์ บุคคลเหล่านี้จะเข้าถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าก่อน ผู้ที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษ คือ คนบาป “คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก 2 : 17)