แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงปล่อยให้ถูกประจญ พระองค์ถูกประจญจริงๆ หรือ
    พระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์แท้ และในส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์จึงมีความอ่อนแออย่างแท้จริงต่อการถูกประจญ ในพระเยซูคริสตเจ้า “เราไม่มีมหาสมณะที่ร่วมทุกข์กับเราผู้อ่อนแอไม่ได้ แต่เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการทดลองทุกอย่างเหมือนกับเรา ยกเว้นบาป” (ฮบ 4 : 15) (538-540, 566)


“ในแต่ละวัน...คริสตชนต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงประสบมาแล้วในทะเลทรายแห่งแคว้นยูเดียเป็นเวลาสี่สิบวัน พระองค์ทรงถูกปีศาจประจญ...เป็นการสู้รบฝ่ายจิต สู้รบกับบาป ซึ่งสุดท้ายก็คือการสู้รบกับปีศาจ การต่อสู้นี้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งครบ ซึ่งเรียกร้องให้ต้องมีความระแวดระวังด้วยความใส่ใจและสม่ำเสมอ”  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16, 1 มีนาคม 2006
พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระบิดาของพระองค์ว่า “ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า” (ลก 4 : 18-19)