แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงยอมให้ท่านยอห์นทำพิธีล้าง แม้พระองค์ทรงปราศจากบาป
    พิธีล้างหมายถึง การจุ่มลง ในพิธีล้างของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงถ่อมองค์ลงในประวัติศาสตร์ความบาปของมวลมนุษยชาติ พระองค์ทรงทำเช่นนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้แก่เรา กล่าวคือ เพื่อไถ่กู้เราจากบาปต่างๆ พระองค์จะทรงถูกจุ่มลงในความตายแต่จะทรงฟื้นขึ้นมาสู่ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดยพระอานุภาพแห่งพระบิดาของพระองค์ (535-537, 565)

    บรรดาคนบาป ทหาร หญิงโสเภณี คนเก็บภาษี ออกไปหาประกาศกยอห์นเพื่อรับพิธีล้าง เพราะพวกเขาใฝ่หา “พิธีล้างซึ่งแสดงการเป็นทุกข์กลับใจ เพื่อจะได้รับการอภัยบาป” (ลก 3 : 3) กล่าวอย่างถูกต้อง คือ พระเยซูเจ้าไม่จำเป็นต้องรับพิธีล้างนี้เพราะพระองค์ไม่มีบาป ความจริง คือ พระองค์ทรงยอมรับพิธีล้างนี้ เพื่อแสดงให้เราเห็นสองอย่าง คือ พระเยซูเจ้าทรงรับบาปของเราไว้ในพระองค์ และ พระเยซูเจ้าทรงเข้าใจว่า การรับพิธีล้างของพระองค์เป็นดังการกระทำล่วงหน้าถึงพระทรมานและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์    ด้วยเครื่องหมายแห่งพระประสงค์ของพระองค์ที่จะสิ้นพระชนม์เพื่อเรานี้ สวรรค์จึงเปิดออก “ท่านเป็นบุตรท่รักของเรา” (ลก 3 : 22ข)