แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเจ้าทรงเป็นมนุษย์ในพระเยซูเจ้า
    “เพื่อเรามนุษย์และเพื่อช่วยให้รอดพ้น พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์” (บทข้าพเจ้าเชื่อ-นิเชอา) (456-460)
    ในพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าทรงให้โลกกลับคืนดีกับพระองค์ และทรงไถ่กู้มนุษยชาติจากพันธนาการของบาป “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์” (ยน 3 : 16) ในพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงรับเอาเนื้อหนังที่ตายได้ของมนุษย์ (การบังเกิดเป็นมนุษย์) เพื่อมีส่วนร่วมในชะตากรรมของโลก ความทุกข์ทรมานและความตายของเราและกลายเป็นเหมือนเราทุกอย่าง ยกเว้นบาป

“พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นัก เมื่อพระองค์ทรงกลายเป็นผู้เล็กน้อย พระเจ้าทรงพลานุภาพยิ่งนัก เรื่องพระองค์ทรงกลายเป็นผู้อ่อนแอ และพระองค์เสด็จมาพบเราในเด็กน้อยผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อเราจะได้สามารถรักพระองค์” สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16, 24 ธันวาคม 2005
“ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราดำรงอยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงดำรงอยู่ในเรา วาจาที่เราบอกกับท่านทั้งหลายนี้ เรามิได้พูดตามใจของเรา แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในเรา ทรงกระทำกิจการของพระองค์” (ยน 14  10)