แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมคริสตชนจึงกล่าวถึงพระเยซูเจ้าว่าเป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้า”
    “ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ถูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนั้นจริง” (ยน 13 : 13) (446-451, 455)
    บรรดาคริสตชนในสมัยแรกพูดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าว่าเป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พระนามนี้สงวนไว้เพื่อกล่าวถึงพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงแสดงเครื่องหมายหลายประการ เพื่อให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์มีพระอานุภาพของพระเจ้าเหนือธรรมชาติ เหนือปีศาจ เหนือบาป และเหนือความตาย

จุดกำเนิดของพันธกิจของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้านั้น ทรงเผยแสดงในการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ โทมัสได้ยืนยันว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า” (ยน 20 : 28) สำหรับเราคริสตชน คำยืนยันนี้หมายความว่า เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้า” คริสตชนจึงไม่ยอมย่อเข้าลงต่ออำนาจอื่นใด

“ในขณะที่ชีวิตและความตายของโสเครติสเป็นชีวิตและความตายของนักปราชญ์ผู้หนึ่ง แต่ชีวิตและความตายของพระคริสตเจ้าเป็นชีวิตและความตายของพระเจ้า” Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778 นักคิดในยุคแห่งการตื่นรู้ ชาวฝรั่งเศส)
“ที่ใดก็ตามที่พระเจ้ามิได้เป็นที่หนึ่ง ... ศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ถูกคุกคาม ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะนำพาคนร่วมสมัยในยุคนี้ ให้ค้นพบพระพักตร์ที่แท้จริงของพระเจ้าใหม่อีกครั้ง    พระเจ้าผู้ทรงเผยแสดงพระองค์เองแก่เราในพระเยซูคริสตเจ้า” สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16, 28 สิงหาคม 2005