แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ที่กล่าวว่าพระเยซูเจ้าคือ “พระบุตรแต่เพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า” หมายความว่าอะไร
    เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่า “พระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า” (หรือ “พระบุตรแต่องค์เดียว” (ยน 3 : 16) นักบุญเปโตรและบุคคลอื่นๆ เป็นพยานถึงสิ่งนี้ เป็นการเรียกที่หมายความว่า ในบรรดามนุษย์ทั้งปวง พระเยซูเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นมากกว่ามนุษย์คนหนึ่ง และอยู่ในความสัมพันธ์หนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระบิดาของพระองค์ (441-445, 454)

    มีข้อความจำนวนมากใน ->พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (ยน 1: 14, 18, 1ยน 4 : 9, ฮบ 1 : 2 ฯลฯ) เรียกพระเยซูเจ้าว่า “พระบุตร” ในการรับพิธีล้างและในการแสดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง เสียงจากสวรรค์เรียกพระเยซูเจ้าว่า “บุตรสุดที่รักของเรา” พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยแก่บรรดาศิษย์ของพระองค์ถึงความสัมพันธ์พิเศษของพระองค์กับพระบิดาสวรรค์ “พระบิดาทรงมอบทุกสิ่ง” แก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดา ไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรเปิดเผยให้รู้ (มธ 11 : 27)     ความจริง คือ พระเยซูคริสตเจ้าเป็นพระบุตรแท้ของพระเจ้า ผู้เสด็จมาเป็นแสงสว่างในการกลับคืนพระชนม์ชีพ

“ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าโดยไม่ตระหนักถึงความทุกข์ยากของเราเองนั้น ก่อให้เกิดความสิ้นหวัง ความรู้เรื่องพระเยซูคริสตเจ้าจึงเป็นทางสายกลาง เพราะในพระองค์เราพบทั้งพระเจ้า และความทุกข์ยากของเรา” แบลช ปัสกัล (1588-1651)