แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมจึงเรียกพระเยซูเจ้าว่า “พระคริสตเจ้า”
    ประโยคสั้นๆ ที่ว่า “พระเยซูเจ้าคือพระคริสตเจ้า” แสดงถึงแก่นความเชื่อของคริสตชน พระเยซูเจ้า บุตรชายของช่างไม้ธรรมดาคนหนึ่งจากเมืองนาซาเร็ธ พระเมสสิยาห์และพระผู้ช่วยให้รอดพ้น ซึ่งผู้คนรอคอยกันมาเป็นเวลานาน (436-440, 453)

    ภาษากรีก คำว่า “Christos” และภาษาฮีบรูคำว่า “Messiah” ทั้งสองคำนี้มีความหมายว่า “ผู้ได้รับการเจิม” ในประเทศอิสราเอลผู้ได้รับการเจิมคือกษัตริย์ พระสงฆ์ และประกาศก บรรดาอัครสาวกได้เรียนรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงได้รับการเจิม “ด้วยพระจิต” (กจ 10 : 38) ภายหลังพระคริสตเจ้า เราได้รับเรียกว่าคริสตชน ซึ่งเป็นการยกย่องกระแสเรียกของเรา

“จงพูดถึงพระคริสตเจ้าเฉพาะเวลาที่คุณถูกถาม แต่ให้ดำเนินชีวิตเพื่อให้ผู้คนถามเรื่องพระคริสตเจ้า” Paul Claudel (1868-1953 กวีและนักเขียนบทละคร ชาวฝรั่งเศส)
“ผู้คนไม่วิพากษ์วิจารณ์พระคริสตเจ้า แต่วิพากษ์วิจารณ์บรรดาคริสตชน เพราะพวกเขาไม่ทำตัวเหมือนพระองค์ François MAURIAC (1914-1996 นักเขียนนวนิยายชาวฝรั่งเศส)