แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมจึงเรียกการบันทึกเรื่องราวของพระเยซูเจ้าว่า “พระวรสาร” หรือ “ข่าวดี”
    ถ้าไม่มีพระวรสาร เราจะไม่ทราบว่าพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาให้เรามนุษย์ เพราะความรักอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ เพื่อว่าแม้จะมีบาป เราก็ได้พบวิธีกลับไปสู่มิตรภาพนิรันดรกับพระเจ้า (422-429)

    การบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเป็นข่าวดีที่สุดในโลก พวกเขาเป็นพยานว่าชาวยิวผู้เกิดในเมืองเบธเลเฮม เยซูชาวนาซาเร็ธ เป็น “พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (มธ 16 : 16) เป็นมนุษย์ พระบิดาทรงส่งพระองค์มาเพื่อ “ให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดพ้นและรู้ความจริงที่สมบูรณ์” (เทียบ 1 ทธ 2 : 4)

ในสุสานใต้ดินของชาวโรมัน เราพบเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่ยืนยันความเชื่อในพระคริสตเจ่า คำว่า ICHTHYS (ปลา) อักษรแต่ละตัวที่ใช้สะกดเป็นคำเริ่มต้นภาษากรีกของคำว่า Iesus (พระเยซู), Christos (พระคริสต์), THeou (พระเจ้า), hYios (พระบุตร) และ Soter (พระผู้ไถ่กู้) ICHTHYS ZONTON หมายความว่า ปลาแห่งชีวิต