แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทูตสวรรค์คืออะไร
    ทูตสวรรค์ คือ จิตบริสุทธิ์ เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า มีสติปัญญาและเจตจำนง พวกท่านไม่มีร่างกาย ไม่รู้จักตาย โดยทั่วไปแล้ว ไม่สามารถมองเห็นได้ พวกท่านอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลา เป็นผู้นำพระประสงค์ของพระเจ้ามาสู่มนุษย์และมอบการปกปักรักษาของพระเจ้าแก่มนุษย์ (328-333, 350-351)

    พระคาร์ดินัล โจเซฟ รัตซิงเกอร์ เขียนไว้ว่า “ทูตสวรรค์เป็นผู้ที่แสดงพระประสงค์ของพระเจ้ามายังความคิดของข้าพเจ้า” ขณะเดียวกัน บรรดาทูตสวรรค์ก็มุ่งสู่พระผู้สร้างอย่างสมบูรณ์ ชีวิตของบรรดาทูตสวรรค์เต็มไปด้วยไฟแห่งความรัก เพื่อรับใช้พระเจ้าทั้งวันทั้งคืน และร้องเพลงสรรเสริญอย่างมิรู้จบสิ้น ในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า ทูตสวรรค์ที่กระทำผิดหันเหจากพระเจ้า เรียกว่า ซาตาน หรือปีศาจ

“เพราะพระองค์ทรงบัญชาทูตสวรรค์ไว้แล้ว ให้พิทักษ์รักษาท่าน ไม่ว่าท่านจะไปทางไหน ทูตสวรรค์จะโอบอุ้มท่านไว้ มิให้เท้าของท่านสะดุดก้อนหิน” (สดด 91 : 11-12)
“ข้างกายของผู้มีความเชื่อมีทูตสวรรค์อยู่เคียงข้างเป็นผู้พิทักษ์และอภิบาล เพื่อนำทางเขาไปสู่ชีวิตนิรันดร” นักบุญบาซิล องค์ใหญ่ (330-379 ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร)