แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นรกคืออะไร
    ตามความเชื่อของเรา เราเรียกสภาพการถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดไปว่า “นรก” ผู้ใดก็ตามที่มองเห็นความรักชัดเจนเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าแต่ไม่ต้องการความรักนี้ เขาก็ตัดสินใจที่จะมีสภาพนรกนี้อย่างอิสระเอง (1033-1036)

    พระเยซูเจ้าผู้ทรงทราบว่านรกเป็นเช่นไร ได้ตรัสถึงนรกว่าเป็น “ความมือภายนอก” (มธ 8:12) ในความรู้สึกนึกคิดของคนทางตะวันตก มักพูดถึงนรกที่หนาวเยือกเย็นมากกว่าร้อน เป็นสภาพความเข้มงวดร้ายแรงและการถูกแยกอย่างสิ้นหวังออกจากกทุกสิ่งที่สามารถนำความช่วยเหลือ การปลดปล่อย ความชื่นชมยินดีและความบรรเทามาสู่ชีวิตของผู้นั้นได้ -> 161-162

“ทุกสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนย่อมไร้คุณค่าใดๆ ในนิรันดรภาพ” C.S. Lewis (1898-1963)