แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หากพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง และทรงสรรพานุภาพ ทำไมพระองค์จึงไม่ทรงป้องกันมิให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้น
    “พระเจ้าทรงอนุญาตให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า” นักบุญโทมัส อไควนัส (309-314, 324)
    ความชั่วร้ายในโลกเป็นเรื่องเร้นลับที่มืดมนและเจ็บปวด แม้แต่พระเยซูผู้ทรงถูกตรึงกางเขน ยังตรัสถามพระบิดาของพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า” (มธ 27 : 46)    หลายเรื่อในทำนองนี้ยังคงเป็นเรื่องที่มิอาจเข้าใจได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้คือ พระเจ้าทรงเป็นองค์ความดีสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ พระองค์ไม่สามารถเป็นบ่อเกิดของความชั่วร้าย พระเจ้าทรงสร้างโลก เพื่อให้เป็นสิ่งดีแต่โลกนี้ยังไม่สมบูรณ์

    โดยผ่านการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและกระบวนการที่เจ็บปวด โลกกำลังถูกหล่อหลอมและมุ่งสู่ความสมบูรณ์ครบครัน เป็นเรื่องสมควรที่จะแยกแยะให้ชัดเจนถึงสิ่งที่พระศาสนจักรเรียกว่า ความเจ็บปวดทางกายภาพ เช่น ความพิการทางกรรมพันธุ์ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความเจ็บปวดด้านจิตใจ ซึ่งเกิดจากการใช้อิสรภาพอย่างผิดๆ ในโลก “นรกบนโลกนี้” ซึ่งได้แก่การเกณฑ์เด็กเป็นทหาร ระเบิดพลีชีพ ค่ายกักกัน ล้วนเป็นผลงานของมนุษย์ ดังนั้น จึงไม่ควรถามว่า “จะให้คนเชื่อในความดีของพระเจ้าได้อย่างไร ในเมื่อยังมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นมากมายในโลก” แต่ควรถามว่า “คนที่มีจิตใจดีและมีความเข้าใจ จะสามารถดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้อย่างไร หากไม่มีพระเจ้า” การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า แสดงให้เราเห็นว่า ความชั่วร้ายไม่ใช่คำพูดแรกและคำพูดสุดท้าย พระเจ้าทรงบันดาลให้ความดีสูงสุดบังเกิดจากความเลวร้ายที่สุดได้ เราเชื่อว่าในวันพิพากษาครั้งสุดท้าย พระเจ้าจะทรงกระทำให้ความอยุติธรรมสิ้นสุดลง ในชีวิตโลกหน้า ความชั่วร้ายจะไม่มีที่อยู่อีกต่อไป และความทุกข์ทรมานจะสิ้นสุด - 40, 286-287

“สิ่งที่ฉันไม่ได้คาดการณ์ไว้กลับอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในชีวิตของฉันทำให้ฉันมีความเชื่อมั่นว่า ในสายพระเนตรของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ” นักบุญเอดิธ สไตน์ (1891-1942)
“ในเวลาที่เราชื่นชมยินดี พระเจ้าทรงกระซิบค่อยๆ และในมโนธรรม พระองค์ตรัส ส่วนในความทุกข์ของเรา พระองค์ทรงตะโกนก้อง ทั้งหมดนี้เป็นดังเครื่องกระจายเสียง ที่พระองค์ทรงใช้ปลุกโลกที่ไม่ยอมฟังให้ตื่นขึ้น” Clive Staples LEWIS (1898-1963 นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้แต่งเรื่อง The Chronicles of Narnia) Problem of Pain