แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงนำทางโลกและชีวิตของฉันหรือ
    ใช่ แต่วิธีของพระองค์นั้นล้ำลึก พระเจ้าทรงนำทางทุกสิ่ง ด้วยวิธีที่พระองค์เท่านั้นทรงล่วงรู้ เพื่อนำเราไปสู่ความครบครัน ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น (302-305)

    พระเจ้าทรงมีอิทธิพลทั้งต่อเหตุการณ์ใหญ่โตในประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตส่วนตัวของเรา โดยพระองค์ไม่ทรงลดทอนอิสรภาพของเรา หรือ ทำให้เราเป็นเพียงหุ่นเชิดในแผนการนิรันดรของพระองค์ในพระเจ้า “เรามีชีวิต เคลื่อนไหว และมีความเป็นอยู่” (กจ 17 : 28) พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในทุกสิ่งที่เราพบในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แม้ในเหตุการณ์ที่เจ็บปวด และความบังเอิญที่ดูเหมือนไร้ความหมาย พระเจ้าทรงปรารถนาขีดเส้นตรงให้เราแม้บนเส้นทางโค้งในชีวิตของเรา     สิ่งที่พระองค์ทรงนำกลับคืนไปจากเรา และสิ่งที่พระองค์ประทานให้เรา ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและทรงทดสอบเรา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการจัดการและเป็นเครื่องหมายแห่งพระประสงค์ของพระองค์ ->43

“ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่าน ถูกนับไว้หมดแล้ว” (มธ 10:30)
“พระเจ้าผู้สร้างท่านย่อมทรงทราบว่าพระองค์ทรงต้องการทำสิ่งใดกับตัวท่าน” นักบุญออกัสติน (354-430)