แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเจ้าทรงพักผ่อนในวันที่เจ็ด
    การพักผ่อนจากการทำงานของพระเจ้า ชี้ให้เห็นถึงความเสร็จสมบูรณ์ของสิ่งสร้าง ซึ่งอยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ (349)

    แม้มนุษย์เป็นหุ้นส่วนเล็กๆ ของพระผู้สร้าง (ปฐก 2 : 15) แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถไถ่กู้โลกได้ด้วยความพยายามของเขาเอง จุดมุ่งหมายของการสร้าง คือ “สวรรค์ใหม่และแผ่นดินใหม่” (อสย 65 : 17) โดยทางการไถ่กู้ ซึ่งเราได้รับเป็นของกำนัล ดังนั้น การพักผ่อนในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการลิ้มรสล่วงหน้าถึงการพักผ่อนในสวรรค์ จึงมีค่ามากกว่าการทำงาน ซึ่งเตรียมเราเข้าสู่สวรรค์