แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ใครสร้างโลก
    พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงอยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่ ทรงสร้างโลกจากความว่างเปล่าและทรงเรียกให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้า และคงเป็นอยู่ต่อไป เพราพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น (290-292, 316)

    อาจกล่าวได้ว่า การสร้างโลก เป็น “ผลงานร่วมกัน” ของพระเจ้า พระตรีเอกภาพ พระบิดาทรงเป็นพระผู้สร้าง ทรงสรรพานุภาพ พระบุตรทรงเป็นความสำคัญและหัวใจของโลก “ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์” (คส 1 : 16)    เมื่อเราได้เรียนรู้จักพระคริสตเจ้าแล้วเท่านั้น เราจึงค้นพบได้ว่า เพราะเหตุใดโลกจึงดีและเข้าใจว่าโลกมีจุดหมายปลายทาง คือ ความจริง ความดีงาม และความงดงามของพระเจ้ พระจิตเจ้าทรงรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน พระองค์ทรงเป็นผู้หนึ่งซึ่ง “ให้ชีวิต” (ยน 6 : 63)