แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าหรือ พระองค์ทรงอยู่ในพระตรีเอกภาพด้วยหรือ
    พระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธเป็นพระบุตรพระบุคคลที่สอง ซึ่งเรากล่าวถึงเมื่อเราสวดภาวนา “เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (มธ 28 : 19) (243-260)

    หากพระเยซูเจ้ามิได้ทรงเป็นพระเจ้าแท้จริง พระอง์ก็คงจะเป็นผู้วางอำนาจ เมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นนายเหนือวันสับบาโต และให้คนอื่นเรียกพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” หากพระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ก็คงดูหมิ่นพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงให้อภัยบาป ในสายตาของคนสมัยนั้น การกระทำเช่นนี้มีโทษถึงตาย บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ได้ค้นพบว่าพระองค์เป็นใคร และถวายเกียรติแด่พระองค์ว่าทรงเป็นพระเจ้า ก็โดยผ่านทางเครื่องหมายและอัศจรรย์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์

“ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์ และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ถูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ” (ยน 13 : 13)
“และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (มธ 3 : 17)
“ไม่มีผู้ใดช่วยให้เรารอดพ้นเพราะใต้ฟ้านี้ พระเจ้ามิได้ประทานนามอื่นแก่มนุษย์ นอกจากนามนี้ที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้” (กจ4 : 12)