แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเจ้าจึงเป็น “พระบิดา”
    เราเคารพนับถือพระเจ้าในฐานะพระบิดา ประการแรก เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและทรงเอาใจใส่ดูแลสิ่งสร้างของพระองค์ด้วยความรัก    ยิ่งไปกว่านั้น พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงสอนเราให้นับถือพระบิดาของพระองค์เป็นดังพระบิดาของเรา และเรียกขานพระเจ้าเป็น “พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” (238-240)

    หลายศาสนาก่อนคริสต์ศาสนา มีชื่อเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” แม้ก่อนสมัยพระเยซูเจ้า ชาวอิสราเอลก็กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะ “พระบิดาของพวกเขา” (ฉธบ 32 : 6, มลค 2 : 10) และตระหนักว่าพระองค์เป็น “พระมารดา” ด้วย (อสย 66 : 13) ในประสบการณ์ของมนุษย์ บิดาและมารดาเป็นตัวแทนของต้นกำเนิดและอำนาจ ซึ่งปกป้องและสนับสนุนค้ำจุน พระเยซูคริสตเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดา “ผู้ที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาด้วย” (ยน 14 : 9) ในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงความปรารถนาอย่างลึกซึ้งของมนุษย์ที่จะไปหาพระบิดาผู้เมตตา ->511-527

“หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนม และจะไม่สงสารบุตรที่เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ” แม้หญิงเหล่านี้จะลืมได้ เราจะไม่มีวันลืมเจ้าเลย” (อสย 49 : 15)
“ความทรงจำถึงพระบิดานี้ส่องสว่างเอกลักษณ์ที่ลึกที่สุดของมนุษย์เราว่า เรามาจากไหน เราเป็นใคร และศักดิ์ศรีของเรายิ่งใหญ่เพียงใด แน่นอนว่า เรามาจากบิดามารดาของเรา และเราเป็นบุตรของพวกท่าน แต่เรามาจากพระเจ้าด้วย พระองค์ทรงสร้างเรามาในภาพลักษณ์ของพระองค์ และแยกเราว่าเป็นบุตรของพระองค์ เพราะเหตุนี้ ต้นกำเนิดการเป็นมนุษย์ของทุกคน ไม่ใช่สิ่งที่ไร้จุดหมายหรือเปลี่ยนแปลง แต่เป็นแผนการความรักของพระเจ้า พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรแท้ของพระเจ้าและมนุษย์ที่สมบูรณ์คนหนึ่งทรงเผยแสดงเรื่องนี้กับเรา พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์มาจากไหน และเราทุกคนมาจากไหน คือ มาจากความรักของพระบิดาของพระองค์และพระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 (9 กรกฎาคม 2009)