แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราควรทำอย่างไร เมื่อเราได้เข้ามารู้จักพระเจ้า
    เมื่อเราได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เราต้องให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา และเมื่อเป็นเช่นนี้ ชีวิตใหม่ก็จะเริ่มต้น เราจะรู้ได้ว่าใครเป็นคริสตชนก็ด้วยความจริงที่ว่าพวกเขารัก แม้กระทั่งศัตรูของตน (222-227, 229)

    เหนือสิ่งอื่นใด การรู้จักพระเจ้าหมายถึง การรู้ว่าพระองค์ทรงสร้างฉัน และทรงเอาพระทัยใส่ฉัน ทรงทอดพระเนตรฉันด้วยความรักทุกขณะ พระองค์ประทานพระพรและรักษาชีวิตของฉัน พระองค์ทรงโอบอุ้มโลกและบุคคลที่ฉันรักไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์    พระองค์ทรงรอคอยฉันด้วยความพากเพียร ทรงปรารถนาที่จะเติมเต็มฉัน และทำให้ฉันสมบูรณ์แบบ ทรงปรารถนาให้ฉันพำนักอยู่กับพระองค์ตลอดไป การพยักหน้ายอมรับสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นการเพียงพอ เพราะคริสตชนต้องนำวิถีชีวิตของพระเยซูเจ้าไปปฏิบัติด้วย

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดนำทุกสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องห่างไกลจากพระองค์ ออกไปจากข้าพเจ้า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประทานทุกสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดถอดถอนตัวข้าพเจ้าออกจากข้าพเจ้าเอง และมอบทุกอย่างของข้าพเจ้าให้กับพระองค์” นักบุญนิโคลัส เดอ ฟลู (1417-1487 ผู้เพ่งญาณและฤาษีชาวสวิส)