แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำกล่าวที่ว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” หมายความว่าอะไร
    หากพระเจ้าทรงเป็นความรัก ก็หมายความว่าไม่มีสิ่งสร้างใดที่จะไม่ถูกโอบอุ้มหุ้มห่อด้วยพระเมตตากรุณาอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ พระเจ้ามิได้ทรงประกาศว่า พระองค์ทรงเป็นความรักเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงพิสูจน์ให้เห็นด้วย “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15 : 13) (218-221)

    ไม่มี ->ศาสนา อื่นใดที่กล่าวเหมือนคริสตศาสนาว่า “พระเจ้าเป็นความรัก” (1 ยน 4 : 8-16) ความเชื่อยืนยันคำสัญญานี้อย่างมั่นคง แม้ว่าประสบการณ์ ความทุกข์ทรมาน และความชั่วร้ายในโลก จะทำให้มนุษย์สงสัยว่า พระเจ้าทรงเป็นความรักจริงหรือ ตั้งแต่ใน ->พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม  แล้วที่พระเจ้าทรงสื่อสารกับประชากรของพระองค์ โดยผ่านทางถ้อยคำของประกาศกอิสยาห์ ว่า “เพราะท่านประเสริฐและมีเกียรติมากสำหรับเรา เราจึงรักท่าน เราสละมนุษย์เพื่อแลกกับท่าน สละชนหลายชาติเพื่อแลกกับชีวิตของท่าน อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อสย 43 : 4-5ก) และทรงกล่าวว่า “หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนมและจะไม่สงสารบุตรที่เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้หญิงเหล่านี้จะลืมได้ เราจะไม่มีวันลืมเจ้าเลย ดูซิ เราได้สลักเจ้าไว้ในฝ่ามือของเรา” (อสย 49 : 15-16ก)    คำกล่าวเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าเช่นนี้ มิใช่เป็นถ้อยคำที่ว่างเปล่า พระเยซูเจ้าทรงพิสูจนืความรักนี้บนไม้กางเขน ที่ซึ่งพระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์เองเพื่อมิตรสหายของพระองค์