แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำกล่าวที่ว่า พระเจ้าคือความจริง หมายความว่าอะไร
    “พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดใดๆ อยู่ในพระองค์เลย” (1ยน 1:5) พระวาจาของพระองค์เป็นความจริง (สภษ 8 : 7, 2 ซมอ 7 : 28) และบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง (สดด 119 : 142) พระเยซูเจ้าเองทรงรับรองความจริงของพระเจ้าด้วยการประกาศต่อหน้าปิลาตว่า “เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริง” (ยน 18 : 37) (214-217)

    ความจริงของพระเจ้าไม่สามารถ “พิสูจน์ได้” หรือ ทดสอบหาสาเหตุจากการทดลองได้ เนื่องจากวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์พระองค์ได้เหมือนวัตถุสาร     อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงยอมมอบพระองค์เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความจริงในลักษณะเฉพาะ เราทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริง เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็น “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14 : 6)    ผู้ใดที่มีความไว้ใจในพระองค์สามารถค้นพบพระองค์และมีประสบการณ์ถึงพระองค์ได้    หากพระเจ้ามิได้ทรงเป็น “ความจริง” แล้ว ความเชื่อและเหตุผลก็ไม่สามารถไปด้วยกัน แต่ทั้งความเชื่อและเหตุผลสามารถไปด้วยกันได้ เพราะพระเจ้าทรงเป็นความจริง และความจริงคือพระเจ้า