แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราจึงเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
    เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว เพราะตามหลักฐานในพระคัมภีร์ มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว และตามกฎของตรรกวิทยา มีพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้น (200-202, 228)
    หากมีพระเจ้าสององค์ พระเจ้าองค์หนึ่งจะกลายเป็นข้อจำกัดของพระเจ้าอีกองค์หนึ่ง กลายเป็นว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดไร้ขอบเขตและสมบูรณ์    

ด้วยเหตุนี้พระเจ้าสององค์จึงมิใช่พระเจ้า ประสบการณ์พื้นฐานสำคัญของอสิราเอลในเรื่องพระเจ้า คือ “อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว” (ฉธบ 6 : 4)     ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่บรรดาประกาศกได้ตักเตือนประชาชนให้ละทิ้งพระเท็จเทียม และกลับใจมาหาพระเจ้าหนึ่งเดียว “ด้วยว่า เราคือพระเจ้าและไม่มีพระอื่นใดนอกจากเรา” (อสย 45 : 22)

“โมเสสทูลพระเจ้าว่า “เมื่อข้าพเจ้าไปหาชาวอิสราเอล แล้วบอกเขาว่า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน” ถ้าเขาถามข้าพเจ้าว่า ”พระองค์ทรงพระนามว่าอะไรเล่า” ข้าพเจ้าจะตอบเขาอย่างไร พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “เราคือเราเป็น” แล้วตรัสต่อไปว่า “ท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า “เราเป็น” ผู้ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย” พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า ท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย นามนี้จะเป็นนามของเราตลอดไป ชนรุ่นต่อๆ ไปจะต้องเรียกเราด้วยนามนี้” (อพย 3 : 13-15)