แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทยืนยันความเชื่อคืออะไร
    บทยืนยันความเชื่อ คือ คือ บทสรุปย่อความเชื่อซึ่งเป็นบทที่สัตบุรุษทุกคนยืนยันความเชื่อร่วมกัน (185-188, 192-197)
    บทสรุปย่อความเชื่อนี้มีปรากฏอยู่แล้วในจดหมายของนักบุญเปาโล บทแสดงความเชื่อของบรรดาอัครสาวก  สำหรับคริสตชนสมัยแรกนั้นมีคุณค่าเป็นพิเศษ เพราะถือว่าเป็นบทสรุปความเชื่อของบรรดาอัครสาวก    

ส่วนบทยืนยันความเชื่อของนิเชอา สมควรได้รับการเคารพ เพราะเป็นผลจากการสังคายนาครั้งใหญ่ของพระศาสนจักร เมื่อยังไม่เกิดการแบ่งแยก (นิเชอา 325 คอนสแตนติโนเปิล 381)    ในปัจจุบันบทยืนยันความเชื่อนี้ยังคงเป็นหลักสำคัญร่วมกันสำหรับคริสตชนตะวันออกและตะวันตก