แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

 บุคคลจะแสดงออกถึงความเชื่ออย่างไร
    ผู้ที่มีความเชื่อแสวงหาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และพร้อมที่จะเชื่อทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เอง (เปิดเผย) แก่เขา (150-152
    เมื่อบุคคลเริ่มต้นมีความเชื่อ บ่อยครั้งมีความรู้สึกหวั่นไหว หรือความไม่สบายใจ รู้สึกว่าโลกที่มองเห็นได้  และสรรพสิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นทุกอย่างของชีวิต เขารู้สึกว่าได้สัมผัสกับความเร้นลับ และติดตามร่องรอยที่นำเขาไปถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า

เขาค่อยๆ มีความมั่นใจที่จะพูดถึงพระเจ้า และในที่สุด ตัวเขาเองเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่างอิสระ ในพระวรสารนักบุญยอห์นกล่าวว่า “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า พระบุตร เพียงพระองค์เดียวผู้สถิตอยู่ในพระอุระของพระบิดานั้นทรงเปิดเผยให้เรารู้” (ยน 1:18) นี่คือเหตุผลที่เราต้องมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า หากเราต้องการทราบว่าพระเจ้าทรงปรารถนาสื่อสารสิ่งใดกับเรา ดังนั้น ความเชื่อจึงหมายถึงการยอมรับองค์พระเยซูเจ้าและวางจุดมุ่งหมายตลอดทั้งชีวิตไว้กับพระองค์