แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเชื่อคืออะไร
ความเชื่อเป็นความรู้ และความไว้วางใจ มีลักษณะเฉพาะ 7 ประการ คือ
1.    ความเชื่อเป็นพระพรแท้จริงของพระเจ้า ซึ่งเราได้รับเมื่อเราวอนขออย่างร้อนรน
2.    ความเชื่อเป็นอานุภาพเหนือธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราต้องการบรรลุถึงการช่วยให้รอดพ้น
3.    ความเชื่อเรียกร้องน้ำใจอิสระ และความเข้าใจที่ชัดเจนของบุคคล เมื่อเขายอมรับการเชื้อเชิญของพระเจ้า
4.    ความเชื่อเป็นความมั่นใจแน่นอน เพราะพระเยซูเจ้าทรงรับประกัน

5.    ความเชื่อยังไม่สมบูรณ์ หากไม่นำไปปฏิบัติด้วยความรัก
6.    ความเชื่อเติบโตขึ้น เมื่อเรารับฟังและเอาใจใส่ต่อพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้น และเข้าสู่การแลกเปกล่ยนสนทนากับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวาในการอธิษฐานภาวนา
7.    ความเชื่อทำให้เราได้ลิ้มรสความปิติยินดีล่วงหน้าในสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ (153-155, 179-180, 183-184)

“ความเชื่อ หมายถึง การมอบชีวิตไว้กับความไม่มีขอบเขตของพระเจ้า” คาร์ล ราห์เนอร์ (1904-1984 นักเทววิทยาชาวเยอรมัน)
“ความเชื่อ คือ ความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮบ 11 : 1)

    หลายคนกล่าวว่า ความเชื่อนั้นไม่เพียงพอสำหรับพวกเขา พวกเขาต้องการรู้ด้วย คำว่า “เชื่อ” มีความหมายสองประการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากนักโดดร่มถามเจ้าหน้าที่สนามบินว่า “ร่มชูชีพนี้พับเก็บถูกต้องหรือไม่” และเขาตอบอย่างไม่ใส่ใจว่า “อื่ม ผมเชื่อว่าอย่างนั้น" คำตอบนี้ย่อมไม่เพียงพอสำหรับเขา เขาต้องการรู้แน่ชัดเพื่อความมั่นใจ หากเขาขอให้เพื่อนเก็บร่มชูชีพให้ และเพื่อนของเขาตอบกลับมาว่า “ใช่ ผมเป็นคนเก็บเอง” นักโดดร่มก็จะตอบว่า “ผมเชื่อคุณ” ความเชื่อนี้เป็นมากกว่าความรู้ คือ ความเชื่อมั่น ความเชื่อเช่นนี้ทำให้อับราฮัมเดินทางไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญาโดยทันที ความเชื่อทำให้บรรดามรณสักขียืนหยัดอย่างมั่นคงจนถึงความตาย และทุกวันนี้ ความเชื่อยังค้ำจุนบรรดาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนข่มเหง ความเชื่อนี้มีอิทธิพลครอบคลุมตัวบุคคลทั้งหมด

“ความเชื่อแสวงหาความเข้าใจ” นักบุญอัลแชล์มแห่งแคนเทอเบอรี่ (1033/34-1109 นักปราชญ์ของพระศาสนจักร นักเทวศาสตร์คนสำคัญในยุคกลาง)
“ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อ หากไม่เห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะเชื่อ” นักบุญโทมัส อไควนัส (1225-1274)
“ในทุกวันนี้ ความเชื่อโดยแก่นแท้แล้ว คือ การยอมรับความจริง ซึ่งเหตุผลของเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ ความเชื่อจำเป็นต้องมีการเป็นประจักษ์พยาน” บุญราศีจอห์น เฮนรี่ นิวแมน (1801-1890 นักปรัชญาและนักเทวศาสตร์ของอังกฤษ หลังจากการกลับใจ ท่านได้เป็นพระคาร์ดินัลในพระศาสนจักรคาทอลิก)
“การเชื่อในพระเจ้า หมายถึงการตระหนักว่าความจริงของโลกนั้นยังไม่ปรากฏทั้งหมด การเชื่อในพระเจ้าหมายถึงการตระหนักว่าชีวิตมีความหมาย” Ludwig Wittgenstein (1889-1951 นักปรัชญาชาวออสเตรีย)