แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระศาสนจักรหลงผิดในเรื่องความเชื่อได้หรือไม่
    ในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ พระศาสนจักรในฐานะเป็นชุมชนของผู้ที่เชื่อย่อมไม่หลงผิด เพราะพระเยซูเจ้าทรงสัญญากับบรรดาอัครสาวกว่าพระองค์จะทรงส่งพระจิตแห่งความจริงลงมา และจะทรงรักษาเขาไว้ในความจริง (ยน 14 : 17) (80-82, 85-87, 92, 100)
    เช่นเดียวกับที่บรรดาอัครสาวกมีความเชื่อในพระเยซูเจ้าอย่างสิ้นสุดใจ    คริสตชนก็สามารถวางใจในพระศาสนจักรได้อย่างเต็มที่ เมื่อเขาแสวงหาหนทางชีวิต    นับตั้งแต่ที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบหมายให้บรรดาอัครสาวกออกไปสั่งสอน พระศาสนจักรจึงมีอำนาจในการสั่งสอน (อำนาจการสอนของพระศาสนจักร) และจะเงียบอยู่ไม่ได้    แม้สมาชิกของพระศาสนจักรอาจจะหลงผิดได้ หรือแม้แต่กระทำผิดพลาดร้ายแรง แต่พระศาสนจักรในภาพรวมย่อมไม่ออกนอกทางแห่งความจริงของพระเจ้า

ในทุกยุคสมัย พระศาสนจักรยึดถือความจริงทรงชีวิต ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าพระศาสนจักรเองตลอดมา เรากล่าวถึงหลักความเชื่อ ซึ่งจะต้องธำรงรักษาไว้ หากความจริงดังกล่าวถูกโต้แย้ง หรือ ถูกบิดเบือนอย่างเปิดเผย    พระศาสนจักรได้รับเรียกอีกครั้งให้ยืนยันอย่างชัดเจน “ในสิ่งที่ทุกคนเชื่อตลอดมาในทุกหนแห่ง” (นักบุญวินเซนต์แห่งเลรินด์ ค.ศ. 450)
อำนาจสอนของพระศาสนจักร (Magisterium) (ภาษาลาติน Magister : ครู)    ใช้เรียกอำนาจตำแหน่งของพระศาสนจักรคาทอลิก ในการเสนอความเชื่อตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ในการแปลความหมาย ด้วยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า และปกป้องความเชื่อจากการถูกบิดเบือน