แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราจึงควรขอบคุณพระเจ้า
ทุกสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้า นักบุญเปาโลกล่าวว่า “ท่านมีอะไรบ้างที่ไม่ได้รับ” (1คร 4:7) จงขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงประทานสิ่งดีทุกอย่าง ผู้ทรงทำให้เรามีความสุข (2637-2638, 2648)

การภาวนาขอบพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ “บูชาขอบพระคุณ” (ภาษากรีก – การขอบพระคุณ) ของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงหยิบปังและเหล้าองุ่น และโดยอาศัยของถวายที่เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตนี้ เราถวายสิ่งสร้างทั้งปวงแด่พระเจ้าด้วยความกตัญญู เมื่อใดก็ตามที่คริสตชนขอบพระคุณ เขาได้เข้าร่วมในการภาวนาโมทนาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า เราก็เช่นกัน เราได้รับการเปลี่ยนแปลงและการไถ่กู้จากพระเยซูเจ้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้า และทูลพระองค์จากส่วนลึกของจิตใจด้วยวิธีที่หลากหลาย