แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราจึงโหยหาปรารถนาความสุข
thinkingพระเจ้าบันดาลให้จิตใจของเราปรารถนาความสุขอันยิ่งใหญ่ไม่สิ้นสุด ซึ่งไม่มีสิ่งใดทำให้อิ่มเอมได้ นอกจากพระเจ้าเท่านั้น ความพึงพอใจทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพียงการลิ้มรสความสุขนิรันดร เราต้องก้าวข้ามให้พ้นสิ่งเหล่านี้ เพื่อมุ่งไปสู่พระเจ้า (1718-1719, 1725)
“พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความสุข แต่ความหวังนี้มาจากที่ใด มาจากความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ผู้ทรงประทับอยู่ในส่วนลึกที่สุดของวิญญาณมนุษย์ทุกคน” (Brother Roger SCHUTZ)
“ความสุขมิได้อยู่ในตัวเรา หรือนอกตัวเรา ความสุขแท้มีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น และหากเราพบพระองค์ ความสุขย่อมอยู่ทุกหนแห่ง” (Blaise PASCAL)

“เพราะพระองค์เท่านั้นเป็นหนทาง... ที่คุ้มค่ากับการติดตาม
เป็นแสงสว่าง... ที่คุ้มค่ากับการส่องสว่าง
เป็นชีวิต... ที่คุ้มค่ากับการดำเนินชีวิต
เป็นความรัก... ที่คุ้มค่ากับการรัก
(บุญราศีเทเรซา แห่งกัลกัตตา)
พระคัมภีร์กล่าวถึงหนทางแห่งความสุขหรือไม่

  • เราพบความสุขได้ ด้วยการไว้วางใจในพระวาจาของพระเยซูเจ้า เรื่องความสุขแท้จริง (1716-1717) พระวรสารคือคำสัญญาแห่งความสุขแท้จริงสำหรับมนุษย์ทุกคนที่ปรารถนาเดินบนหนทางของพระเจ้า ในเรื่องความสุขแท้จริง (มธ 5:3-12) พระเยซูเจ้าตรัสแก่เราโดยเฉพาะว่า พระพรตลอดนิรันดรขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนตามแบบฉบับของพระองค์ และแสวงหาสันติด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

“ผู้มีใจยากจน  ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก 
ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
“ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา  จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยู่ก่อนท่านดังนี้ด้วยเช่นเดียวกัน