แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพราะเหตุผลใด คริสตชนจึงเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์
นับตั้งแต่วินาทีแรกของชีวิตที่อยู่ในครรภ์ มนุษย์ทุกคนต่างมีศักดิ์ศรีที่ล่วงละเมิดมิได้ เพราะพระเจ้าทรงพระประสงค์ ทรงรัก ทรงสร้าง ทรงไถ่กู้ และทรงกำหนดมนุษย์ไว้สำหรับความสุขตลอดนิรันดร (1699-1715)
หากศักดิ์ศรีของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความสำเร็จและความสามารถส่วนตัวเท่านั้น บรรดาผู้อ่อนแอ ผู้เจ็บป่วย หรือผู้ยากไร้ ก็ย่อมไม่มีศักดิ์ศรี

คริสตชนเชื่อว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ประการแรกคือ ผลที่พระเจ้าทรงเคารพมนุษย์ ทอดพระเนตรมายังทุกคน และทรงรักเขาประหนึ่งว่า เขาเป็นเพียงสิ่งสร้างเดียวในโลก ด้วยเหตุที่พระเจ้าทอดพระเนตรบุตรของอาดัมทุกคน แม้บุคคลที่สำคัญน้อยที่สุด มนุษย์จึงมีคุณค่ามหาศาล ซึ่งมนุษย์ด้วยกันมิอาจทำลายลงได้