แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระศาสนจักรจึงคัดค้านโทษประหารชีวิต
พระศาสนจักรยืนยันการคัดค้านโทษประหารชีวิต เพราะ “โหดร้ายและไม่จำเป็น” (พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 1999) (2266-2267)
โดยหลักการ รัฐที่ชอบด้วยกฎหมายทุกแห่งมีสิทธิลงโทษการกระทำผิดอย่างเหมาะสม ในพระสมณสาสน์ “ข่าวดีเรื่องชีวิตมนุษย์” (1995) สมเด็จพระสันตะปาปามิได้กล่าวว่าการใช้โทษประหารชีวิตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ชอบด้วยกฎหมายในทุกกรณี การคร่าชีวิตอาชญากรควรเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายที่รัฐนำไปใช้เฉพาะ “ในกรณีที่จำเป็นอย่างแท้จริง”

ความจำเป็นนี้เกิดขึ้น เมื่อเป็นวิธีการเดียวที่จะปกป้องสังคมมนุษย์โดยการฆ่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา แต่กรณีดังกล่าว พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ตรัสว่า “เป็นกรณีที่ควรเกิดขึ้นน้อยมาก และในทางปฏิบัติไม่ควรเกิดขึ้นเลย”