แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วิญญาณคืออะไร


วิญญาณ คือสิ่งที่ทำให้บุคคลแต่ละคนมีความเป็นมนุษย์ คือมีหลักการชีวิตจิตวิญญาณ มีชีวิตภายใน วิญญาณทำให้ร่างกายมีความเป็นอยู่แบบที่เรียกว่ามีความเป็นมนุษย์ และเพราะร่างกายมีวิญญาณนี้เอง มนุษย์จึงเป็นสิ่งสร้างที่สามารถกล่าวว่า “ฉัน” ได้ และยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ ในฐานะบุคคลที่มิอาจทนแทนได้ (362-365,382)

มนุษย์เป็นสิ่งสร้างที่มีทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ จิตใจของมนุษย์มิได้เป็นเพียงกลไกหนึ่งของร่างกาย และไม่อาจอธิบายได้ว่าเป็นเพียงองค์ประกอบของร่างมนุษย์เท่านั้น สติปัญญาของเราบอกว่า เรามีส่วนของจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกาย โดยที่มิได้เหมือนร่างกาย ซึ่งเราเรียกว่า “วิญญาณ” แม้การมีอยู่ของวิญญาณไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่เราก็มิอาจเข้าใจได้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณและสติปัญญา หากปราศจากการยอมรับส่วนสำคัญทางจิตวิญญาณ ซึ่งอยู่เหนือสสารวัตถุทั้งหบาย

ที่มา : หนังสือคำสอนคาทอลิก สำหรับเยาวชน