แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

62. วิญญาณคืออะไร

วิญญาณ คือสิ่งที่ทำให้บุคคลแต่ละคนมีความเป็นมนุษย์ คือมีหลักการชีวิตจิตวิญญาณ มีชีวิตภายใน วิญญาณทำให้ร่างกายมีความเป็นอยู่แบบที่เรียกว่ามีความเป็นมนุษย์ และเพราะร่างกายมีวิญญาณนี้เอง มนุษย์จึงเป็นสิ่งสร้างที่สามารถกล่าวว่า “ฉัน” ได้ และยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ได้ในฐานะบุคคลที่มิอาจทดแทนได้  (362-365, 382)

 

มนุษย์เป็นสิ่งสร้างที่มีทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ จิตใจของมนุษย์มิได้เป็นเพียงกลไกหนึ่งของร่างกาย และไม่อาจอธิบายได้ว่าเป็นเพียงองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์เท่านั้น สติปัญญาของเราบอกเราว่า เรามีส่วนของจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกาย โดยที่มิได้เหมือนร่างกาย ซึ่งเราเรียกว่า “วิญญาณ” แม้การมีอยู่ของวิญญาณไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่เราก็มิอาจเข้าใจได้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณและสติปัญญา หากปราศจากการยอมรับส่วนสำคัญทางจิตวิญญาณ ซึ่งอยู่เหนือสสารวัตถุทั้งหลาย

 

มนุษย์จะเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง เมื่อร่างกายและวิญญาณรวมกันเข้าเป็นหนึ่งเดียว.. หากมนุษย์ปรารถจาที่จะมีเพียงแต่วิญญาณ และปฏิเสธร่างกายเนื้องหนัง ว่าเป็นเพียงผลพวงมาจากสัตว์ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นั้น จิตใจและร่างกายของมนุษย์ก็สูญเสียศักดิ์ศรีของตน และในทางตรงข้าม หากมนุษย์ปฎิเสธวิญญาณ และคิดว่าร่งกายเท่านั้นที่เป็นความจริง เขาก็สูญเสียความยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 

พระเจ้าคือความรัก  Desu Caritas Est