แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

59. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาทำไม

พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างเพื่อมนุษย์ อย่างไรก็ตาม มนุษย์เป็น “สิ่งสร้างเพียงประการเดียวในโลกที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง” (GS 24,3) มนุษย์ถูกสร้างขึ้น เพื่อได้รับการอวยพร เมื่อเขารู้จัก รัก และรับใช้พระเจ้า และมีชีวิตอยู่ด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อพระผู้สร้างของตน (358)

 

ความกตัญญูรู้คุณ เป็นความรักที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ ผู้กตัญญูรู้คุณจะกลับมาหาผู้ที่ให้สิ่งดี และมีสัมพันธภาพใหม่และลึกซึ้งกับผู้ให้ พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรายอมรับความรักของพระองค์ และเจริญชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่คงอยู่ตลอดไป