แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

58. ที่กล่าวว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตาม “ภาพลักษณ์ของพระเจ้า” หมายความว่าอะไร

มนุษย์เป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณ ไม่เหมือนกับวัตถุไร้ชีวิต พืช และสัตว์ คุณลักษณะนี้ทำให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า มากกว่าสิ่งสร้างอื่น ๆ ที่มองเห็นได้ (355-357, 380)

 

มนุษย์ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่าง แต่เป็นบุคคล เช่นเดียวกับที่เรากล่าวว่า พระเจ้าทรงเป็นพระบุคคล มนุษย์สามารถคิดได้ไกลกว่า สามารถประมาณการช่วงชีวิต สามารถเข้าใจและรู้จักตนเองในเชิงวิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงตนเองได้ มนุษย์สามารถมองมนุษย์ด้วยกันว่าเป็นบุคคล เข้าใจถึงศักดิ์ศรีของเขาและรักเขา ในบรรดาสิ่งสร้างที่มองเห็นได้ มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ “สามารถรู้จักและรักพระผู้สร้างของตน” (GS 12,3) จุดมุ่งหมายของมนุษย์คือดำเนินชีวิตอยู่ในมิตรภาพกับพระองค์ (ยน 15:15)

 

พระเจ้าทรงรักมนุษย์ พระองค์ทรงสร้างจักรวาล เพื่อประโยชน์ของพวกเขา พระองค์ทรงมอบทุกอย่างบนแผ่นดินให้แก่พวกเขา ทรงประทานให้พวกเขามีความสามารถในการพูดและมีความเข้าใจ ทรงอนุญาตให้มนุษย์เท่านั้นที่มุ่งไปสู่สวรรค์ ทรงสร้างเขาขึ้นมาให้เหมือนพระองค์ พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาให้พวกเขา ทรงสัญญาจะประทานพระอาณาจักรสวรรค์ให้แก่พวกเขา และจะทรงมอบพระอาณาจักรนี้แก่ผู้ที่รักพระองค์

จดหมายถึง Diognetusในศตวรรษที่ 2

 

ในความเป็นจริงนั้น  พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์เท่านั้น ที่ทำให้ ความลึกลับของมนุษย์ กลายเป็นความจริงที่ชัดเจน

(สังคายนาวาติกันที่ 2 GS)