แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหดล จดหมาย + กำหนดการ + ใบตอบรับ + โปสเตอร์

 

โปสเตอร์เอฟฟาธา 2023 copy